SmodBIP SmodBIP

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
we Włodawie

Oświadczenie za 2018

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii we Włodawie
za rok 2018

Dział I2)
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:
- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
- skuteczności i efektywności działania,
- wiarygodności sprawozdań,
- ochrony zasobów,
- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
- efektywności i skuteczności przepływu informacji,
- zarządzania ryzykiem,
oświadczam, że w kierowanym przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych
Powiatowym Inspektoracie Weterynarii we Włodawie

Część A4)
[x] w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B5)
[] w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C6)
[] nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D
Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:7)
[x] monitoringu realizacji celów i zadań,
[x] samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych8),
[] procesu zarządzania ryzykiem,
[] audytu wewnętrznego,
[] kontroli wewnętrznych,
[] kontroli zewnętrznych,
[] innych źródeł informacji: .....................................................
.......................................................................
Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Włodawa, dn. 28-02-2019 r.
...................................... Anna Wanat - Hetman ...........
(miejscowość, data) (podpis ministra/kierownika jednostki)
* Niepotrzebne skreślić.

Dział II9)
1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.
Nie dotyczy

Dział III10)
Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.
Nie dotyczyOpublikował: Paweł Bartosiak
Publikacja dnia: 01.07.2021
Podpisał: Paweł Bartosiak
Dokument z dnia: 01.07.2021
Dokument oglądany razy: 464